Za sve dodatne informacije obratite
se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina i pokretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

Umag, Šetalište Vladimira Gortana 5

Prodaja nekretnina putem javne dražbe — Umag — Istra, Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA


ZAKLJUČAK OPĆINSKOG / TRGOVAČKOG SUDA O PRODAJI NEKRETNINA I POKRETNINA
 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA I POKRETNINA U PRODAJI POGLEDAJTE OVDJE


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com
 

zadnja promjena: 03. kolovoza 2018.    -   Site Last Updated 08/03/2018
 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

     REPUBLIKA HRVATSKA
   Općinski sud u Puli-Pola
Stalna služba u Bujama-Buie
         Buje, Istarska 1

     REPUBBLICA DI CROAZIA
Tribunale Comunale di Pula-Pola
 Sezione distaccata di Buje-Buie
       Buie, Via dell' Istria 1


Z A K LJ U Č A K

 

         Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie, po sudskom savjetniku Goranu Ruso, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja I. HIT hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, OIB: 54404728402, zastupanog po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Žurić i Partneri,
odvjetnicima iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, II. Casino Kristal Umag "  u stečaju" d.o.o. Umag, Obala J.B. Tita 9, OIB: 97484610509 zastupanog
po stečajnom upravitelju Damiru Majstoroviću iz Pule, Koparska 37, III. Grad Umag, G. Garibaldi 6, Umag, OIB: 84097228497 zastupan po
gradonačelniku Vili Bassanese, IV. Igor Horvat, Umag, G. Garibaldi 7, OIB: 71854097782, V. Mira Nota, Umag, Radnička 11, OIB: 55256553195,
VI. Ljuba Bogdanović, Umag, Riječka 22, OIB: 09618473908, VII. Nataša Kovačević, Umag, V. Nazora 13, OIB: 52141942838, VIII. Željko Špehar,
Umag, E. Miloša 33, OIB: 78493050664, IX. Barbara Nečipor, Umag, Petrovija bb, OIB: 02138562775, ovrhovoditelji od IV. do IX. zastupani po
punomoćniku Igoru Beliću, odvjetniku iz Pule, Zagrebačka 43, protiv ovršenika Punta internacional d.o.o. "u stečaju" Umag,
Šetalište V. Gortana 5, Umag, OIB 92276137953, zastupano po stečajnom upravitelju Draženu Ezgeti, iz Poreča, Mateo Benussi Cio 8,
radi ostvarenja novčane tražbine ovrhom na nekretnini, dana 31. srpnja 2018.,
 

z a k lj u č i o   j e
 

  I.   Utvrđuje se vrijednost nekretnina ovršenika označenih kao:

  - k.č.br. 2330, zk.ul. 3382, k.o. Umag, i to suvlasnički dijelovi s neodređenim omjerom: 64. suvlasnički dio, 65. suvlasnički dio,
    66. suvlasnički dio, 67. suvlasnički dio, 68. suvlasnički dio, 69. suvlasnički dio,  70. suvlasnički dio, 71. suvlasnički dio, 72. suvlasnički dio,
    73. suvlasnički dio, 74. suvlasnički dio, 78. suvlasnički dio, 79. suvlasnički dio, 80. suvlasnički dio, 81. suvlasnički dio, 82. suvlasnički dio,
    83. suvlasnički dio, 84. suvlasnički dio i 85. suvlasnički dio,
  - k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag,
  - k.č.br. 2338/2, zk.ul. 4682, k.o. Umag,
  - k.č.br. 2339, zk.ul. 3857, k.o. Umag,

  u ukupnom iznosu od 91.377.965,00 kuna (devedesetjedanmilijuntristosedamdesetsedamtisućadevetstošezdesetpet kuna).

   

  II. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka bit će prodane na usmenoj javnoj dražbi (čl. 97. st. 1. i 2. Ovršnog zakona).
   

Ročište za 2. javnu dražbu održat će se u zgradi Općinskog suda u Puli-Pola,
Stalna služba u Bujama-Buie, u raspravnoj dvorani broj 20,
 

dana 04. rujna 2018. u 13,30 sati.

 

  III. Vrijednost nekretnina može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 95. st. 2. Ovršnog zakona).

  IV. Ovaj zaključak biti će objavljen na e-oglasnoj ploči Općinskog suda u Puli-Pola (čl. 95. st. 3. Ovršnog zakona).

  V.   Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku
  obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 95. st. 5. Ovršnog zakona).

  VI. Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu iz točke I. ovog zaključka sa sudskim ovršiteljem.
  Dogovor oko termina razgledavanja sa sudskim ovršiteljem moguć je svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 10,00 sati
  na broj telefona 052/725-233.

  VII. Uvjeti prodaje:

   1.   Prodaju se nekretnine ovršenika označene kao:

  - k.č.br. 2330, zk.ul. 3382, k.o. Umag, i to suvlasnički dijelovi s neodređenim omjerom: 64. suvlasnički dio, 65. suvlasnički dio,
    66. suvlasnički dio, 67. suvlasnički dio, 68. suvlasnički dio, 69. suvlasnički dio,  70. suvlasnički dio, 71. suvlasnički dio, 72. suvlasnički dio,
    73. suvlasnički dio, 74. suvlasnički dio, 78. suvlasnički dio, 79. suvlasnički dio, 80. suvlasnički dio, 81. suvlasnički dio, 82. suvlasnički dio,
    83. suvlasnički dio, 84. suvlasnički dio i 85. suvlasnički dio,
  - k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag
  - k.č.br. 2338/2, zk.ul. 4682, k.o. Umag
  - k.č.br. 2339, zk.ul. 3857, k.o. Umag

  Prodajom ne prestaje:

  - na k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag:
    Zaprimljeno 31.03.2008. broj Z-1692/08
  Temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja od 27. kolovoza 2007. godine, Suglasnost od 22. studenog 2007. godine i Dozvole za
  uknjižbu prava građenja od 13. veljače 2008. godine, upisuje se pravo građenja na k.č.br. 2338/1 u AI, koje se pravo upisuje u novi
  z.k.ul. 5425 iste k.o. - HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB, ELEKTROISTRA PULA, PULA, VERGERJEVA 6.

  Sud nema saznanja da li su nekretnine slobodne od stvari i osoba.

   2.   Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke I. ovog zaključka iznosi ukupno:
        91.377.965,00 kuna (devedesetjedanmilijuntristosedamdesetsedamtisućadevetstošezdesetpet kuna).

  Od navedenog iznosa 88.936.900,00 kuna odnosi se na nekretnine, čija je vrijednost utvrđena sukladno Procjembenom elaboratu tržne
  vrijednosti Hotela Kristal u Umagu od 10. svibnja 2018., po stalnom sudskom vještaku Anti Bandiću, a 2.441.065,00 kuna na pripadajuće
  pokretnine čija je vrijednost utvrđena sukladno Procjeni pokretnina od 04. svibnja 2018., po stalnom sudskom vještaku Marijanu Milevoj.

   3.   Nekretnine iz točke I. ovog zaključka ne mogu se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti.
        Poreze i pristojbe u vezi s prodajom dužan je platiti kupac (čl. 102. st. 1. Ovršnog zakona).

   4.   Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 60 (šezdeset) dana od ročišta za dražbu.
   Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
   Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj
   i novoj prodaji (čl. 106. Ovršnog zakona).

   5.   Nekretnine iz točke I. ovog zaključka dosuditi će se kupcu koji je ponudio najveću cijenu i ispunio uvjete da mu se dosude
   nekretnine.

   6.   Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili
   veću cijenu ne polože kupovninu u određenom roku.

   7.   Na javnoj dražbi, kao kupci, mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije do dana održavanja ročišta
   za dražbu dale osiguranje (jamčevinu) uplatom iznosa od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine za koju se stavlja ponuda.

   Jamčevina se uplaćuje na račun ovoga suda broj HR2923900011300002176, pozivom na broj 202-5771-16.

  Kao uplaćenu jamčevinu sud će uzeti samo onu uplatu jamčevine koja je evidentirana na naznačenom računu suda prema izvatku
  s tog računa (kartici predmeta) na dan ročišta za dražbu.

  Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina nakon zaključenja javne dražbe (čl. 99. st. 1. i 4. Ovršnog zakona).

  Upozoravaju se osobe koje polažu jamčevinu da će kao uplaćenu jamčevinu sud uzeti samo onu uplatu jamčevine koja je evidentirana
  na naznačenom računu suda prema izvatku s tog računa (kartici predmeta) na dan ročišta za dražbu, slijedom čega je uplatu jamčevine
  potrebno izvršiti u primjerenom roku, a najkasnije 3 (tri) radna dana prije održavanja dražbe, a kako bi ista bila na vrijeme evidentirana
  na naznačenom računu suda.

   8.   Jamčevinu nisu dužne dati osobe koje udovoljavaju uvjetima iz čl. 99. st. 3. Ovršnog zakona.
    

  U Bujama-Buie 31. srpnja 2018.
   

                         Sudski savjetnik

                         Goran Ruso, v.r.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 11. st. 5. OZ-a).

DNA:

1.   Pun. I. ovrhovoditelja,
2.   Stečajnom upravitelju II. ovrhovoditelja,
3.   III. ovrhovoditelju,
4.   Pun. IV. do IX. ovrhovoditelja,
5.   Stečajnom upravitelju ovršenika,
6.   Založnim vjerovnicima:
     - Tikar d.o.o. Zagreb, po pun. Neven Švić, odvjetniku iz Poreča
     - Pun. Ostriga, zadruga za ribarstvo i trgovinu, Umag, Voćarska 4
     - RH po ODO Pula-Pola, SS Pazin, na broj Ovr-192/11, Ovr-560/12, Ovr-543/10 i Ovr-321/10
     - Premes d.o.o. Tinjan, po pun. Iris Šoštarić i Velimir Šoštarić odvjetnicima iz Rovinja.
7.   E-oglasna ploča suda,
8.   Poreznoj upravi - Ispostava Umag,
9.   HGK,
10. Sudskom ovršitelju.
 

                Za točnost otpravka-ovlaštena službenica:

                                     Marina Ponjavić

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

Poslovni broj Ovr-5771/2016-15